УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ | peychev

УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

a2

 

Предлагам Ви следните консултации и услуги,като същите не са посочени изчерпателно:

 

търговско/облигационно/ представителство  на чужди и български ЮЛ;

-консултации,относно всички въпроси за започване на работа,бизнес,учене и живот в Р България;

-регистрация и прекратяване на всички форми за развиване на бизнес в Р България;

-представителство при преговори и сключване на всички видове сделки в Р България;

-представителство при закупуване на недвижим имот в Р България,както и консултации  относно получаване на кредити;

-консултации,съдействие и представителство относно събиране на дължими суми в Р България;

-бизнес консултации;

-пълно консултиране и изготвяне на бизнес планове  за кандидатстване и управление  по оперативните програми ,донорски и дарителски такива;

– правни становища и консултации в областта на данъчното, търговското, облигационното, вещното, трудовото и осигурителното право;

-анализ и оценка на договори, изготвяне на договори, анекси към тях и прекратяването им;

-изготвяне на становища и консултации по прилагане на валутното законодателство;

-стратегии за преобразуване и преструктуриране на търговски дружества, включително в рамките на ЕС и извън него , с оглед законово минимизиране на данъчните задължения;

-предоставяне на устни или писмени становища по конкретно поставени въпроси, казуси, договори, действия и др. с правен ефект;

-анализ на конкретни данъчни, правни и осигурителни рискове с оглед дейността на съответния клиент;

-помощ при подготовка и попълване на декларации или други изискуеми документи от органите на МФ и НАП във връзка с упражняване на права или изпълнение на задължения по действащото законодателство;

-участие в работни срещи или преговори по искане на клиенти;

-всякакви консултации,представителство и посредничество незабранени от закон