КАК ДА ПРЕБОРИМ ИЛИ ПОНЕ ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ КРЕДИТОРИ | peychev

КАК ДА ПРЕБОРИМ ИЛИ ПОНЕ ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ КРЕДИТОРИ

a16

Защитата от кредиторите е жизненоважен проблем на всяко предприятие, тъй като при неправилно проведена или забавена защита предприятието може да остане без активи, с които да осъществява дейността си, а това от своя страна ще доведе до неговия фалит.

Обикновено предприятията имат задължения към банки и небанкови институции (лизингови дружества, дружества за бързи кредити, застрахователни дружества), към доставчици, към работниците, към НАП и общините.

Превантивни мерки

Най-добре е да се вземат превантивни мерки, още преди възникването на каквото и да е задължение. За тази цел е много важно да проверим клаузите на договора, който смятаме да сключим дали съдържа неравноправни или недействителни клаузи.

Неравноправна клауза е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за морал и добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на кредитора и длъжника.

Такива например са клаузите, които освобождават от отговорност или ограничава отговорността на кредитора, произтичаща от закон, изключват или ограничават правата на длъжника, произтичащи от закон, поставят изпълнението на задълженията на кредитора в зависимост от условие, чието изпълнение зависи единствено от неговата воля, задължават длъжника при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение, лихва или неустойка, позволяват на кредитора да се освободи от задълженията си по договора по своя преценка, като същата възможност не е предоставена на длъжника, позволяват на кредитора да прекрати действието на безсрочен договор без предизвестие, позволяват на кредитора да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание, предвиждат цената да се определя при получаването на стоката или предоставянето на услугата или дава право на кредитора да увеличава цената, без длъжникът да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена, дават право на кредитора да определи дали стоката или услугата отговаря на посочените в договора условия, налагат на длъжника да изпълни своите задължения, дори и ако кредиторът не изпълни своите, изключва или възпрепятстват правото на предявяване на съдебен иск, ограничават необосновано средствата за доказване, с които длъжникът разполага, или му налага тежестта на доказване, която съгласно закона би трябвало да бъде за сметка на другата страна по договора и др.

Нищожни са клаузите в договора, които противоречат или заобикалят закона или морала, които имат невъзможен предмет, при които липсва съгласие на една от страните, предписана от закона форма, основание, както и привидните договори. Унищожаеми (само по съдебен ред) са клаузите в договора, сключени от лице без представителна власт (без валидно пълномощно или от лице, което не е управител), както и договорите, сключени при грешка, измама, заплашване или крайна нужда.

Превантивни мерки на длъжника преди образуване на съдебно производство

Когато някой длъжник започне да изпитва финансови затруднения, е препоръчително да предприеме превантивни мерки колкото се може по-рано. Колкото по-рано се вземат превантивните мерки, толкова е по-вероятно те да бъдат успешни и да постигнат желаната цел, а именно – съхраняване на имуществото и недопускане на по-големи загуби.

За съжаление невинаги е възможно да плащаме навреме своите задължения – било поради несполучливи сделки, било поради нерегулярни плащания, било поради други причини.

В този случай най-добре е на първо време да влезем в преговори с кредитора. По този начин можем да получим разсрочване или отсрочване на задълженията, а и спомага за запазване на търговските отношения с този кредитор.

Възможно е да не успеем да се разберем с кредитора, но въпреки това да има желание от двете страни за постигане на споразумение. В този случай можем да прибегнем до медиация, която се провежда от обучени и сертифицирани специалисти-медиатори. Медиацията е изцяло доброволен способ за уреждане на спорни въпроси и същата няма задължителен характер. Целта на медиацията е уреждане на спора и сключване на взаимно изгодно споразумение, което обаче има задължителен характер за двете страни.

Добре е да преценим дали вземането на кредитора не е погасено по давност. По принцип вземанията на частните кредитори се погасяват с изтичане на 5-годишна давност, но има и изключения – задълженията за наем, лихви, неустойки и за периодични плащания (например наем или задължения към топлофикационните дружества, мобилните оператори, ВиК операторите, електроразпределителните дружества) се погасяват с 3-годишна давност. Публичните задължения към Държавата се погасяват с 5-годишна давност, а абсолютната давност е 10-годишна. За да се приложи давността, трябва да уведомим кредитора, че считаме вземането за погасено по давност.

Възможно е да имаме насрещни вземания срещу нашия кредитор, с които можем да извършим насрещно прихващане. На следващо място можем да откажем да платим на нашия кредитор по даден договор, ако и той не е изпълнил някое от своите задължения по договора си с нас.

Разбира се, най-често срещаният способ за защита от кредитори е прехвърляне на имуществото, но това следва да се осъществи много внимателно. Способи за прехвърляне на имуществото са покупко-продажба, замяна, дарение, апорт в дружество, преобразуване на предприятието – чрез отделяне или разделяне, вливане или сливане, учредяване на ипотека или залог в полза на кредитор, когото можем да контролираме. Като крайна мярка може да прибегнем до иницииране на производство по несъстоятелност.

Защита при вече започнало съдебно производство

При инициирано от кредитора производство за обезпечаване на иска /чрез запор или възбрана/ – защитата е чрез жалба. При инициирано заповедно производство – защитата е чрез възражение срещу заповедта за изпълнение. При инициирано исково производство: трябва да се подаде отговор на исковата молба, с която да се представят всички доказателства и доказателствени искания /т.е. разпит на свидетели, писмени документи, експертизи на вещи лица/, да се предявят всички възражения /за давност, за прихващане, за упражнено право на задържане, прекратителни или отлагателни условия в договора и др./

Ако загубим делото – трябва да обжалваме навреме първоинстанционното решение пред въззивната /втората/ инстанция, а след това – пред касационната инстанция /ВКС/.

Защита при изпълнително производство

Когато вече има образувано изпълнително дело при съдебен изпълнител, не препоръчваме да се укривате и да не получавате съобщенията и призовките от съдебния изпълнител. Укриването има смисъл само, ако се цели забавяне на производството.

Защитата трябва да се осъществи най-вече чрез жалба срещу действията на съдебни изпълнител. Могат да се обжалват само: запор или възбрана, насочени срещу несеквестируемо имущество на длъжника; разноските в изпълнителното производство; нлагането на глоба от съдебния изпълнител, постановлението за възлагане при публична продан (т.е. публичната продан); въводът във владение при нередовно уведомяване.

Оценката на запорираното/възбраненото имущество не подлежи на обжалване, както и отказът на съдебния изпълнител да прекрати производството, например когато вземането е погасено. Защитата на длъжника в този случай се осъществява чрез иска за вреди срещу ЧСИ, а ако съдебният изпълнител е държавен или публичен, искът следва да се заведе срещу Държавата.