ИНТЕРЕСНО ЗА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2016г. | peychev

ИНТЕРЕСНО ЗА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2016г.

a12

В този материал съм се постарал да дам малко факти за наличните и с интерес  за бизнеса оперативни програми ,заедно с някои от техните мерки и схеми ,които ще бъдат стартирани през 2016г.

Не трябва да се забравя,че това е на основание публикувани индикативни списъци,т.е. може въобще да не бъдат стартирани точно тези мерки и схеми или поне не в тези срокове.

За повече информация- http://www.eufunds.bg/

Не съм отделял място за незначителни и  за държавни и общински мерки-всички са дадени в индикативните графици и на http://www.eufunds.bg/

Ако някой се интересува от други европрограми –вижте http://zafondovete.eu/  и http://bizportal.bg/,  както и

http://www.ippm-bg.org/index.php?MhObg5KvM1K7MpWjQBOTUNirUNK3Qla-gxOngZ

За донорски програми  и грантове за  НПО- http://www.ngobg.info/bg/financing.html

“ Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност“ – основни бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността като ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори на икономиката – фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, информационни и комуникационни технологии, здравеопазване, туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия.

Новост по програма е финансирането насочено към т.нар. културни и творчески индустрии каквито са: издателска индустрия, музикална индустрия, медийна индустрия, филмова индустрия, рекламна индустрия, дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др.. Специлано подпомагане ще бъде насочено към стартиращи или действащи технологични (иновативни) фирми.

 Запознайте се  и с Индикативен график 2016г.

Схема Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Дата на обявяване: януари 2016 г.

Краен срок за прием: 90 дни след обявяване на приема

Бюджет: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ще финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

 • мехатроника и чисти технологии;
 • ИКТ и информатика;
 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими кандидати:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения;
 • които не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;
 • не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Допустими дейности

1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

 

2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

9/ Визуализация на проекта.

Допустими разходи

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:

 • извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики),свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
 • защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

 

 • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;
 • разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
 • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
 • наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

7/ Разходи за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

8/ Разходи за визуализация

Финансиране

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 391 166 лв.

Интензитет на помощта – до 90% от общите допустими разходи по проекта.

Срок за изпълнение на проектите: 24 месеца

Схема Енергийна ефективност в МСП

Дата на обявяване на приема – Декември 2015 г.

Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)

Допустими кандидати:

 • Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;
 • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • Кандидатите трябва да развиват своята основна дейност в един от следните сектори:

– сектор B „Добивна промишленост”;

– сектор C „Преработваща промишленост”;

– сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;

– сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;

– сектор F „Строителство“.

Допустими дейности/разходи:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

1) Придобиване на ДМА и ДНА, допринасящи за подобряване на ЕЕ на предприятията.

2) Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията.

3) Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на ел. енергия от ВЕИ за собствено потребление.

ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно, обследването за енергийна ефективност, извършено от лице, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ

Елемент Б „Услуги“(незадължителен)

1) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;

2)Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

3) Извършване на опростен енергиен одит – до 20 000 лв;

4) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по Елемент А;

5) Публичност и визуализация – до 3 000 лв;

6) Одит на проекта – до 5 000 лв.

Финсиране

Минимален размер на помощта: 50 000 лв.

Максимален размер на помощта: 1 500 000 лв

Интензитет на помощта (% на безвъзмездната финансова помощ)

В зависимост от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „регионална помощ” или „минимална помощ” или „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ процентът на безвъзмездната финансова помощ по елемент А „Инвестиции“, е както следва:

Интензитет на помощта за режим „регионална помощ“

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

Средни предприятия

60 %

35 %

Интензитет на помощта при избран режим „минимална помощ”

 • До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“ за микро, малки и средни предприятия

Интензитет на помощта при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“

 • До 65 % за микро и малки предприятия
 • До 55 % за средни предприятия

Безвъзмездното финансиране по Елемент Б „Услуги“ е само под режим „минимална помощ” и е в размер на 90% от разходите за услуги.

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца

Схема Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Дата на обявяване на приема: Декември 2015

Бюджет: 97 791 500 лева

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализацияна иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес,  попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация:

 • ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

− Big Data, GridandCloud Technologies;

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

− езикови технологии;

− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

 • мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− роботика и автоматизация на процеси;

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)

− нано-технологии в услуга на медицината

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот

− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

 

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

1) Разходи по елемент „Инвестиции“

Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.

Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.

Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2) Разходи по елемент „Услуги“

услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.

предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.

услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;

услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.;

услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,

изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

ФИНАНСИРАНЕ

В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ” или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”

% на БФП  – 90%

минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;

максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР

Минимална сума на БФП

Максимална сума на БФП

Микро и малки предприятия

70 %

45 %

100 хил. лв.

1 млн. лв

Средни предприятия

60 %

35 %

100 хил. лв.

1 млн. лв

 

Големи предприятия

50 %

25 %

100 хил. лв.

1,5 млн. лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:

са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.);

развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Срок за изпълнение: 18 месеца

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

По производителност на труда България е на едно от последните места в ЕС. Сред факторите, които допринасят за ниската производителност на труда са липсата на адекватни познания по информационни и комуникации технологии и чужди езици на заетите, ниските разходи на предприятията за продължаващо професионално обучение, в резултат на което, все по-ясно се очертават диспропорциите в съотношението търсене – предлагане на пазара на труда.

Лошите условия на труд и остарялото оборудване също са сред основните фактори, влияещи на производителността.

За справяне с описаните проблеми по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за финансиране на фирмите в следните направления:

 1. Курсове за квалификация и преквалификация и за обучение

Фирмите могат да кандидатстват за включване на техните работници и служители в курсове за квалификация и преквалификация, за обучение по чужди езици и информационни и комуникационни технологии, както и обучение, свързано с въвеждането на нови технологии и машини в производствения процес.

 1. Въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда

Работодателите ще получат финансиране и за въвеждането на нови и иновативни модели за организация на труда в предприятията и разработване на организационни стратегии за управление на човешките ресурси, гъвкави форми на заетост и насърчаване на мобилността на работната сила. Предвидено е финансиране за споделяне на едно работно място, работа на непълно работно време, ротация на работното място, работа на плаващо работно време, както и насърчаване на дистанционната работа.

 1. Наемане на хора от различни региони

Работодателите ще бъдат насърчавани да наемат хора от различни региони, като се предоставят стимули, свързани с осигуряване на транспорт до работното място. Стимули са предвидени и за работниците и служителите за участие в програми за придобиване на следдипломна квалификация.

 1. Финансиране за подобряване условията на труд чрез внедряване на нови технологии

В редица случаи прилагането на технически решения и внедряването на нови технологии, както и осигуряването на ново работно оборудване е единствената ефективна мярка за защита на работещите и подобряване на качеството на труд и живот. За постигането на тази цел оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ ще подпомага дейности за подобряване на условията на труд в предприятията, които са свързани с:

 • реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
 • внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии, машини и съоръжения;
 • обезопасяване на машини и съоръжения и други.
 1. Финансиране за подобряване условията на труд чрез прилагане на системи за мониторинг и контрол и стандарти за управление

Дейностите в тази насока, които ще бъдат подкрепени от оперативната програма, предвиждат специални програми за:

 • изграждане на интегрирани системи за управление на дейността по безопасност и здраве при работа;
 • разработване на стандарти за качество в дейността по безопасност и здраве при работа като част от системата за качество в предприятията;
 • усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове чрез прилагане на секторни и иновативни подходи;
 • разработване на инструменти за мотивация към повишаване на качеството на труд.

Фирмите могат да получат финансиране и за развитие на системи за корпоративна социална отговорност и въвеждане на изискванията на социалните стандарти в предприятията, което има за цел да подобри условията на труд, а работните места да станат по-привлекателни и по-конкурентоспособни

 1. Подкрепа за стартиращи предприемачи чрез:
 • предоставяне на обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, в т.ч. обучение за изготвяне на бизнес план, разработване на стратегия за развитие и управление на собствен бизнес, а така също и предоставяне на обучение по предмета на дейност, която ще развиват бъдещите предприемачи;
 • насърчаване на иновациите и създаването на нови бизнес модели в областта на предприемачеството;
 • предоставяне на подкрепа на безработни лица за стартиране на свой собствен бизнес.

Запознайте се  и с индикативен списък за 2016г.

Добри и безопасни условия на труд

Бюджет: 80 млн. лв.

Финансиращата схема цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните хора. Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Кой може да кандидатства:

Микро, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели

Допустими за финансиране дейности

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:

Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл.26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, не е допустима дейност.

 1. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

% на безвъзмездната финансова помощ

за микро, малки и средни предприятия – 100%

за големи предприятия – 80%

Размер на безвъзмездната финансова помощ

минимум – 50 000 лв.

максимум – 391 166 лв.

 

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство

Програмата има за цел:

 • да осигури устойчиво развитие на отрасъла на рибарството
 • да развие пазара на рибни продукти
 • да подпомага устойчивото развитие на риболовните райони и подобри качеството на живот в тези райони

За постигане на целите на ОПРСР са разработени следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Приспособяване на риболовния флот

Тази приоритетна ос има за цел насърчаване на печеливши и устойчиви риболовни дейности в морските райони. Мерките са насочени по-специално към улесняване навлизането в сектора на млади рибари, подобряване сигурността на риболовните съдове, качеството на рибата, хигиенните условия и подбора на риболовното съоръжение.

Финансиране ще се предоставя за оборудване, насочено към намаляване въздействието на риболовната дейност върху местообитанията и дъното на морето и върху видове, които не представляват търговски интерес, както и за инвестиция в по-селективни съоръжения. Финансирането е предназначено също така за осигуряване на модерно оборудване на риболовните съдове, навигационна сигурност, подобрени условия на труд и качество на рибата.

Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга

Целта на тази ос е да насърчи конкурентоспособно, печелившо и устойчиво развитие на българската аквакултура чрез повишаване качеството и техническия капацитет на производството, прилагането на добри практики, наблюдение на качеството и прилагане на санитарни и хигиенни мерки. В този смисъл също се предвижда:

 • подкрепа за устойчивото развитие на българската аквакултура чрез производството на по-широк спектър от ценни видове риби, както и чрез повишаване на произведените количества за пазара и на суровините за преработване, както и
 • засилване ефективността на рибно преработвателната промишленост в съответствие със стандартите на ЕС и повишаване качеството на услугите за пускане на пазара.

Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес

Тази ос подкрепя действия от общ интерес, за да бъдат постигнати целите на Общата политика по рибарство и да се създаде необходимата среда за развитие на предприятия в отрасъла на рибарството посредством: модернизиране на риболовните пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки, разработване на нови пазари и рекламни кампании, както и подкрепа на общи действия за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата и управление на ресурсите.

Приоритетна ос 4 – Устойчиво развитие на рибарските области:

Основаната цел на тази ос е развитието на районите, които имат значително ниво на трудова заетост в сектора на рибарството, чрез прилагането на местни стратегии за диверсификация на дейностите, развитие на риболовен туризъм, подкрепа на екологичното и културно наследство, като всичките тези дейности ще бъдат развити отдолу нагоре.

Програмата покрива цялата територия на България.

Оперативна програма за развитие на рибарството в България се администрира от Министерство на земеделието, представлявано от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Очакван прием: Първото тримесечие на 2016 г.

Бюджет за приема: 10 млн. лв.

Допустими дейности:

допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;

подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;

подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде предназначен за консумация от човека;

са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;

водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.

Допустими кандидати:

съществуващи предприятия, обработващи и/или преработващи продукти на риболова и аквакултурата, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Размер на помощта:

50% от общите допустими разходи

помощта се намалява с 20% за бенефициенти големи предприятия

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура

Очакван прием: Първото тримесечие на 2016 г.

Бюджет за приема: 20 млн. лв.

Допустими дейности:

Продуктивни инвестиции в аквакултурите;

Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове,

Осъвременяване на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;

Възстановяване на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез премахване на утайките или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;

Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т.ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия;

Изграждане на затворени рециркулационни системи;

Допустими кандидати:

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултури;

Размер на помощта:

50% от общите допустими разходи

при бенефициенти големи предприятия, интензитетът се намалява с 20%

Програма Развитие на селските райони

За програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:

 1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
 • обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
 • развитие на биологично земеделие;
 • други.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

 1. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:
 • развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез закупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
 • развитие на биологично земеделие.

Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители” .

 1. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури, други.Финансират се следните инвестиции:
 • изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
 • закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
 • закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
 • изграждане или модернизиране на лаборатории;
 • закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
 • изграждане на системи за управление на качеството.

Посочените инвестиции се финансират по  Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

 1. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:
 • производствения сектор,

или които могат да предоставят следните видове услуги:

 • туристически услуги – селски, еко, културен туризъм;
 • културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
 • услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
 • образование и обучение (училища и центрове за обучение);
 • социални и здравни услуги – грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
 • услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).

Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” .

Индикативен график за отваряне на мерки по ПРСР през 2016 г.

– Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ – 01.08 – 30.10.2016

– Подмярка 2.1.2 „Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани“ (ТПП – Тематичната подпрограма за малките стопанства) – 21.03 – 03.04.2016

– Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 04.07 – 31.07.2016; 05.09 – 25.09.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП)

– Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ – 24.10 – 27.11.2016

– Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) – 04.04 – 01.05.2016

– Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 30.05 – 03.07.2016

– Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“ – 18.04 – 15.05.2016

– Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ – 29.08 – 30.10.2016

– Мярка 10 „Агроекология и климат“ – 29.02 -12.06.2016

– Мярка 11 „Биологично земеделие“ – 29.02 – 12.06.2016

– Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000″ и Рамковата директива за водите“ – 29.02 – 12.06.2016

– Мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ – 29.02 – 12.06.2016

– Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ – 21.03 – 12.06.2016

– Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР)“ – 04.01 – 29.05.2016; 26.09 – 31.12.2016 (за кандидати в обхвата на ТПП)

– Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ (местни инициативни групи) – 05.12 – 31.12.2016

– Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за местно развитие“ – 22.08 – 04.09.2016

Подмярка 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Малките стопанства в България представляват 23,2% от всички стопанства в страната. Помощта предоставяна на малките стопанства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат инвестиции, свързани с развитието и модернизацията на стопанството, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана. С прилагането на подмярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

Финансова помощ: 15 000 евро, изплащана на два транша:

Първо плащане –10 000 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;

Второ плащане – 5 000 евро след проверка

Допустими кандидати:

Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Не се подпомагат бенeфиценти:

Одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г.

Одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 г.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:

към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;

производства им са  в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;

земеделското стопанство е разположено в планински район / необлагодетелствани район;

на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР

Минимални условия за изпълнение:

Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20%

и/или

Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20%

и/или

Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро СПО;

Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

Условията за получаване на стартова помощ за развитието на малки стопанства са определени в мярка 6.3 от  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Помощта предоставяна на малките стопанства е насочена към осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана.

Дейностите по подмярката ще допринесат за удовлетворяване на идентифицираните в стратегията потребностите на малките земеделски стопанства относно: повишаване на жизнеспособността им; подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени и ускоряване на тяхната модернизацията и технологичното обновление;

Помощта се оказва като фиксирана сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес-плана.

Бенефициенти

Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства. Не се подпомагат бенeфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране от ПРСР 2007-2013 г.

Допустими разходи

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Условия за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за допустимост, описани в Раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства

Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:

към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;

производства им са  в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;

земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват (приета с ПМС №30 ОТ 15.02.2008 г.; ДВ, бр. 20 от 2008 г.);

на земеделски производители, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.

Дефиницията на малки стопанства според ПРСР е:

Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) [1]. от 2 000 до 7 999 евро и

Регистрация като земеделски производители съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

[1]Стандартен производствен обем (СПО) означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт

Икономическият размер на стопанството да е в границите между 2 000 и 7 999 СПО. Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;

Подпомагането се предоставя само при представянето на бизнес план. Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в срок от девет месеца от датата на издаване на заповедта за одобрение.

Обобщение на изискванията за бизнес плана

Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество.

Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:

 1. Характеристика на земеделското стопанство;
 2. Стратегия, показваща как ще се развива стопанството за периода на подпомагане;

3.Описание на планираните инвестиции и дейности, необходими за развитието на земеделското стопанство.

 1. Специфични резултати и цели, включително времева схема и задачи за периода на подпомагане ,които следва да са постигнати към датата на получаване на вторият транш от помощта.

Целите, които следва да бъдат постигнати като минимум са:

А.1.Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатсване

и/или

А.2.Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатсване.

и/или

А.3. увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;

Б. Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

Освен горепосочените цели, бизнес планът трябва да включва и поне един специфичен за стопанството резултат, съгласно списък включен в наредбата за прилагане на подмярката.

 1. Производствена програма
 2. Обучения и консултации в т.ч. поемане на ангажимент за започване и завършване на съответен курс на обучение/информационни дейности, предлагани по мярка 1, свързани с основни проблеми за опазване на околната среда в земеделския сектор до подаване на заявка за изплащане на втория транш от помощта (в случай, че кандидатът няма завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда и/или той/тя не са получили необходима консултация относно проблеми за опазване на околната среда по мярка 2, операция 2.1.2)

7.Финансов план за периода на изпълнение на бизнес плана

Елементите от бизнес плана, които показват повишаване на икономическото развитие на земеделското стопанства са изпълнение на елементи 4 (специфичи резултати и цели), 5 (производствена програма) и 6 (обучения и консултации) на бизнес плана.

Кандидатите по подмярка 6.3 могат да кандидатстват с интегриран проект и по мярка 4, подмерки 4.1.2, 4.2.2 и 4.4.2, и подмярка 6.4. При интегрирани проекти заявлението се проверява за съответствие с критериите за допустимост и подбор на двете мерки.

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Очакван прием: юли-юни 2016 г.

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда, свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения , десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства.

Бенефициенти:

 • Земеделски производители (физически и юридически лица);
 • Групи на производители.

Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

 

Критерии за допустимост

Земеделски производители (физически и юридически лица):

 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. Минималният стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по малко от 8 000 евро;
 3. Кандидатите, юридически лица, следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

Критериите за допустимост по т.3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването, за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури”.

Критерии за оценка

Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:

 • проекти представени от млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1. и 6.3. от ПРСР 2014-2020, които не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“;
 • кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
 • проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за производство на „етерично – маслени и медицински култури”.
 • проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти;
 • проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността или свързани с опазване на околната среда;
 • проекти изпълнявани в Северозападен район и/или в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;
 • проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата и/или инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите;
 • проекти за инвестиции в иновации в стопанствата;
 • кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
 • проекти чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна/устойчива заетост в стопанствата;
 • проекти, които се изпълняват на територията на селски район.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

– За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;

– За проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи от 6 до 10 ЗП финансовата помощ се увеличава с 10 %;

– За проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лице включващи над 10 ЗП и/или групи/организации финансовата помощ се увеличава с 20 %;

– За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г финансовата помощ се увеличава с 15 %.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение на интегриран проект  за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

 Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Прием на проекти през 2017 г.

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на селски туризъм:

– Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

– Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

– Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

 • Местно занаятчийство:

–  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители  в занаятчийски дейности).

 • Производствени дейности;
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:

– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;

– Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;

– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.

– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти  и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

Допустими разходи:

Мярката финанси материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

в) Хонорари на архитекти, инженери и консултанти;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Бенефициенти

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

Критерии за допустимост

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Инвестицията да се осъществява в селски район;
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
 • Ако кандидатът е земеделски производители, стопанството му трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро.

Критерии за подбор

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места.

Интензитет и размер на помощта:

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и е до 200 000 евро.

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.