ЗАПОЧНИ БИЗНЕС В ГЕРМАНИЯ | peychev

ЗАПОЧНИ БИЗНЕС В ГЕРМАНИЯ

b5

За упражняване на търговска дейност в Германия може да се избира между следните правни форми – еднолична фирма, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, ООД & Ко., акционерно дружество и съдружие на лица, упражняващи свободна професия. 99,6 % от фирмите в Германия са представители на малките и средни предприятия, като в тях работят 64,8% от трудещите се в страната. Немското законодателство дели фирмите от този сектор на мик-ропредприятия, малки и средни предприятия. Микрофирми с персонал до 10 души са около 88 % от компаниите. В малките предприятия са заети до 50 служители и представляват около 10,2 % от МСП. Средни фирми са тези, в които работят до 250 души (около 1,5 % от МСП).

Търговците в Германия се облагат с различни данъци. Персоналните дружества например плащат подоходен данък, а капиталовите – данък върху печалбата. Предприятията в Германия се облагат също и с общински данък. Общата данъч-на тежест за персоналните дружества е към 52%, колкото е и в Холандия. Това обаче е един по-висок процент в сравнение с Великобритания, Португалия и Гърция (около 40 %). За дружествата с привлечен капитал данъчната тежест възлиза на почти 40 на сто, като страната се нарежда след Япония и Белгия, в които налогът надвишава тази цифра. В десетте присъединили се последно страни към ЕС средната стойност на данъчната тежест е 21,3 %. Корпоративният данък в Германия е значително по-висок и от средния за страните от Евросъюза, който през 2004 г. бе 29,4 %, а през 2003 г. – 31,8 %.

Чуждестранните и германските инвеститори имат еднакви права във Федерална република Германия.

Няма специален закон във връзка с инвестициите.

ALPHA CONSULTANCY LIMITED & CO LIMITED ОСИГУРЯВА ПЪЛЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЖИВОТ,РАБОТА ,УЧЕНЕ   ИЛИ БИЗНЕС ГЕРМАНИЯ.

ЗА КОНТАКТИ:

Skype   alphaconsultancy.co.nf,

Email   infoalphaconsultancy@yahoo.com,

+44 (0) 7590321246,

+44 (0) 703199087