ЖИВОТ В ИСПАНИЯ | peychev

ЖИВОТ В ИСПАНИЯ

b4

Ако планирате да останете в Испания за период, по-дълъг от 3 месеца, вие трябва да кандидатствате пред Офиса на чужденците (Oficina de Extranjeros) или в полицейското управление за регистрация в Централния регистър на чужденците. Необходимо е да представите валиден паспорт или лична карта и да заплатите такса. От офиса ще ви издадат регистрационно удостоверение с идентификационен номер за чужденци – NIE (Número de identificación de еxtranjeros), който ви е необходим ако имате каквито и да било икономически, социални или професионални отношения в Испания. За повече информация и за попълване на регистрационна форма, можете да посетите Интернет адрес http://www.mir.es/SGACAVT/extranje/regimen_general/identificacion/nie.html /на испански език/

Ако живеете в Испания, трябва да се регистрирате в местния съвет /Ayuntamiento/, като представите доказателства, че живеете в Испания – копие на договор за наем или документи за платени сметки за електричество или вода. При регистрацията ще ви издадат Регистрационно удостоверение /това удостоверение ще ви е необходимо, ако искате да се регистрирате в местното бюро по труда и при още редица административни процедури/.

Ако за първи път започвате работа в Испания, трябва да получите собствен социално осигурителен номер /социално – осигурителната карта/. Обикновено работодателят извършва процедурата по вписване на своите работници в социално осигурителната система. Ако той не го направи, можете да кандидатствате за социално осигурителен номер и сам. Самонаетите лица са длъжни сами да кандидатсват за получаване на този номер.

От 01.01.2009г. Кралство Испания отвори трудовия си пазар за български работници, т.е. за да започнете работа там, не ви е необходимо разрешение за работа. В повечето случаи, за да получите работа в страната е необходимо да говорите поне малко испански. За да търсите работа, можете да се регистрирате в обществената служба за заетост. За целта трябва да сте на възраст над 16г., да представите лична карта, както и да посочите адрес, на който живеете в Испания. Друг източник за намиране на работа са частните агенции, но те могат да ви поискат заплащане. Агенциите за временна заетост – ETT са полезни, ако търсите временна работа. Обикновено те наемат работниците /сключват трудовите договори/, но ги предоставят на различни компании за работа. За работа можете да проверите и в националните и регионалните вестници, като повечето обяви за работни места се публикуват в неделните издания.

Поради икономическата криза намирането на работа в Испания е доста трудно, силно са намалели възможностите за работа в един от основните сектори, в които се наемаха работници в миналите години – строителството.

Всеки, който започва работа в Испания /независимо като наето или самонаето лице/, трябва да получи собствен социално-осигурителен номер /виж раздела за регистрация и установяване/.

Работодателите удържат необходимият процент от месечната брутна заплата и тази удръжка се отбелязва в месечния фиш.

Всички наети и самонаети лица трябва да се присъединят към социално-осигурителната система и да заплащат месечно социално-осигурителните си вноски.

В случай на безработица, ако сте работили 12 месеца и сте заплащали социално – осигурителните си вноски в Испания, вие можете да получавате обезщетения за безработица. Размерът им се изчислява на база заплащаните вноски през последните 180 дни, а продължителността на заплащането им зависи от продължителността на периода, в който сте заплащали вноските /мин. период за получавана на обезщтетение е 4 месеца, а максималният – 24 месеца/. За да получавате тези обезщетения, трябва де се регистрирате като безработно лице и да кандидатствате за тях в местното бюро по труда.

Обезщетенията за болничен /отпуска поради временна неработоспособност/ са в размер на не по-малко от 60% от заплатата, която получавате. В тези случаи е необходимо да посетите вашия здравен център и да представите на работодателя си издадения ви от лекаря болничен лист.

В Испания държавата покрива здравните и фармацевтични нужди на своите граждани чрез Националната здравна служба, финансирана чрез социално – осигурителните вноски и управлявана от автономни общности чрез Здравния департамент и регионалните Здравни служби. Повече от 90% от населението използва тази система за здравните услуги.

Ако сте включени в социално осигурителната система, можете да ползвате безплатна медицинска помощ и хоспитализиране като представите социално осигурителната си карта.

При спешни случаи, най-доброто, което можете да направите, е да отидете до най-близкия A&E отдел или да повикате линейка на тел. 112.

Работодателят удържа дължимите от работника данъци и социални осигуровки от месечната брутна заплата. Дължимият данък върху личния доход се начислява върху всеки доход, придобит чрез труд или инвестиции и се увеличава прогресивно. Задължението да се декларира доходът започва от 22,000 евро годишно.

Данъкът се декларира през м. май и юни на годината, следваща данъчната /данъчната година съвпада с календарната/.

Ако живеете в Испания 183 дни или повече през една данъчна година, вие ще трябва да декларирате всичките си доходи, независимо къде сте ги придобили.

Ако сте работили в Испания за период, по-малък от 183 дни, и започнете работа в друга европейска държава, вие можете да поискате възстановяване на данъците, които са ви били удържани, докато сте били нает на работа в Испания. За целта трябва да представите в данъчната агенция формуляр 215, удостоверение за пребиваване в държавата, в която работите и удостоверение за направените ви удръжки. Периодът, в който можете да предявите претенции за възвръщане на данъците, е 4 години.

Като цяло стандартът на живот в Испания е приемлив. Важно място в социалния живот заемат семейните отношения е контактите с близки и приятели.

В последните години цената за наемане на жилище се увеличава. За да наемете жилище в Испания е необходимо да подпишете договор със собственика. Ако договорът е за наемане на жилището за по-малко от 5 години, с всяка година договорът автоматично се подновява. Ако в договора не е уговорен срок, то се приема, че наемането е за 1 година. При подписване на договора Вие ще трябва да платите на собственика депозит в размер на 1 или 2 месечни наема. Цените на наемите в Испания са доста високи. За ориентиране в цените на жилищата – наемане на едностаен апартамент струва между 220 и 300 евро. Ако апартаментът е двустаен, цената е между 300 и 500 евро. Наемането само на стая е между 120 и 180 евро месечно.

Минималната месечна заплата в страната е 674. евро бруто /за 2011г./

Всички образователни въпроси в Испания са в компетенциите на независимите комуни.

Посещението на детски ясли и детски градини е доброволно и безплатно. Началното образование е задължително и обхваща децата от 6- до 12-годишна възраст. Средното образование също е задължително и включва възрастовата група от 12 до 16 години. След завършване на средното образование, учениците могат да продължат да учат за средно ниво на професионално обучение или за т.нар bachillerato, което продължава 2 години, обикновено от 16 до 18-годишна възраст и дава основата за професионално висше образовние или, при успешно преминаване на тестове – за университетско образование. Университетското образование се разделя на три степени –бакалавърска, магистърска степен и квалификация доктор.

С цел преодоляване на множеството различия в квалификационните стандарти на отделните Европейски страни, Европейската Комисия предоставя няколко инструмента, целящи да осигурят повече прозрачност и яснота при признаване на дипломи и квалификация.

  1. Европейската мрежа NARIC обхваща Национални центрове за информация при признаване на академично образование във всички страни, членки на ЕИП: www.enic-naric.net . Националния център в Испания / Ministerio de Ciencia e Innovación, Subdirección General de Títulos y Relaciones con Instituciones Sanitarias/ можете да намерите на: http://www.mepsyd.es/index-mec.html .
  2. Europass също е инструмент, осигуряващ прозрачност на професионалните умения. Системата Europass осигурява яснота при разглеждане и признаване на професионалната квалификация в различните части на Европа.

 

ALPHA CONSULTANCY LIMITED & CO LIMITED ОСИГУРЯВА ПЪЛЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЖИВОТ,РАБОТА ,УЧЕНЕ   ИЛИ БИЗНЕС В ИСПАНИЯ.

ЗА КОНТАКТИ:

Skype   alphaconsultancy.co.nf,

Email   infoalphaconsultancy@yahoo.com,

+44 (0) 7590321246,

+44 (0) 703199087