БИЗНЕС В ДАНИЯ | peychev

БИЗНЕС В ДАНИЯ

b3

Всяка компания в Дания трябва да се регистрира и да придобие CVR-номер -Central Company Register Number (датския еквивалент на ЕИК номер).

Различават се три основни юридически лица:

  1. Публично дружество с ограничена отговорност;
  2. Дружество с ограничена отговорност;
  3. Клон.

Ако искате да създадете представителен офис (repræsentationskontor) няма изисквания за

регистрация.

Датската агенция за търговията и дружествата (The Danish Commerce and Companies

Agency – DCCA) се занимава с регистрацията на фирмата и издава CVR-номер.

Наемането на компетентен адвокат или юридически съветник може да ускори процеса на

регистрация до 1-2 дена.

Вашата фирма трябва да се регистрира за целите на данъчното облагане в Централната митническа и данъчна администрация (CCTA). CCTA издава документ за регистрация, който ще служи като регистрация по ДДС на Вашата фирма.

Заявлението трябва да бъде подадено в осем дневен срок преди започване на бизнес дейностите на компанията. Обработката на заявката за регистрация отнема около осем дни.

Когато заявката бъде разгледана, CCTA ще Ви изпрати набор от материали относно законодателството и процедурите по отношение на плащането на ДДС и други данъци.

За откриването на корпоративна банкова сметка е необходимо „искане за откриване на

корпоративна сметка“. Можете да го намерите във всяка голяма датска банка. Формулярът

трябва да бъде върнат на датската банка с препратка/препоръка от местния клон на

банката Ви в България.

Датските органи изискват държавно упълномощен счетоводител да одитира годишния отчет.

Препоръчва се ангажирането на счетоводител в ранните етапи на планиране, за да бъде

съобразени всички датски счетоводни принципи.

Персонал и Работно време

В Дания стандартната работна седмица се състои от 37 часа разпределени на 5 дневна

седмица.

Благодарение на системата на колективното договаряне няма горна граница за работното

време в датското законодателство. Законодателството на ЕС налага таван на работното

време на седмична от средно 48 часа, но датската система е много гъвкава в това

отношение.

В годината има 10 платените държавни празници, които се спазват. В допълнение, всички

служители имат право до 25 дни на почивка всяка година. Дали това е платен отпуск

зависи от продължителността на заетостта – за всеки месец на работа на работника или

служителя се предоставят 2,08 дни платен отпуск. Тези изисквания са регулирани със

закон. Допълнителни почивни дни може да съществуват в някои индустрии, в зависимост

от колективните споразумения между работодателите и работниците в сектора.

В много  сектори се срещат допълнителни 5 дни.

Данъчно облагане

Датският корпоративен данък е 25%.

Няма допълнителни местни данъци, франчайз или данък върху нетното благосъстояние.

Корпоративният данък се изплаща след приспадане на разходите.

Датската данъчна система е свързана с няколко точки на интерес за чуждестранните

инвеститори. Някои от атрактивните елементи са:

  • Малки социални разходи за служителите;
  • Конкурентоспособно, по-ефективно данъчно облагане чрез гъвкави методи за

амортизация и финансиране;

  • Атрактивен режим за облагането на холдингите;
  • Специални режим на данъчно облагане на заплата на чуждестранни физически лица,

които работят в Дания за по-кратък период от време;

  • Пълно данъчно приспадане по отношение на дивиденти от придобивания.

ALPHA CONSULTANCY LIMITED & CO LIMITED ОСИГУРЯВА ПЪЛЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЖИВОТ,РАБОТА ,УЧЕНЕ   ИЛИ БИЗНЕС В ДАНИЯ.

ЗА КОНТАКТИ:

Skype   alphaconsultancy.co.nf,

Email   infoalphaconsultancy@yahoo.com,

+44 (0) 7590321246,

+44 (0) 703199087